Rotnes Kirke


Rotnes kirke ble vigslet 1.søndag i advent 2016. Den er moderne og fleksibel, og samtidig høytidelig og sakral. Kirkerommet er formet som en tradisjonell langkirke. Det har 300 sitteplasser. I tillegg kan ungdomssal/sidesal og kirketorg innlemmes, slik at utvidet kirkerom totalt har 500 sitteplasser.

(Foto: Einar Weider)

Rotnes kirkes adresse: Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal
Se i kart og finn veibeskrivelse her >>


Kirken er tegnet av «L2 arkitekter». Den har en grunnflate på 1000 m2. I tillegg til kirkerom består kirken av et kapell og 4 saler: menighetssal, møte-sal, barnesal og ungdomssal. Den har også et sakristi, to kontorer og kjøkken. Kirketårnet er 25 meter høyt, og de to kirkeklokkene bærer inskripsjonene «Nåde» og «Fred».
Kirken har to alterbilder; ett i kirkerommet og ett i kapellet. Begge er laget av Tor Lindrupsen.

Drømmen om en kirke – Kort om historien
Behovet for en kirke på Rotnes ble drøftet allerede på 1960-tallet. Den gang hadde det i en del år vært holdt én månedlig gudstjeneste på Rotnes. Den ble holdt på bedehuset/menighetshuset på Nygaard. Der ble det feiret både dåp og nattverd, og det ble til og med holdt noen vielser der. Det var derfor naturlig å begynne å drøfte mulighetene for et kirkebygg, men det var foreløpig en urealistisk drøm.

Utover på 80-tallet utvidet man gudstjenestetilbudet der ved at det bleetablert et utvalg som tok ansvar for gjennomføringen av såkalte «lekmannsgudstjenester». Dermed ble Rotnes etter hvert et ganske aktivt
og selvstendig kirkested. Omtrent samtidig ble det også etablert en stiftelse for bygging av ny kirke på Rotnes. Stiftelsen jobbet iherdig med innsamlingav penger, gjennomføring av loppemarkeder og holdningsskapende arbeid knyttet til kirkesaken gjennom mange år.
Det oppstod imidlertid noen utfordringer knyttet til kirketomt, og på starten av 2000-tallet så det ut til at det ikke skulle bli mulig å realisere drømmen om å bygge kirke på Rotnes. Men så endret ting seg. For i 2009 vedtok Nittedal kommune plan for sentrumsutvikling på Rotnes. I årene som fulgte ble det dermed arbeidet konkret med å planlegge denne sentrumsutviklingen, og da var behovet for både kirke og kulturhus stadig fremme i diskusjonen. I 2013 ble det vedtatt bygging av kirke og kulturhus. Man var enige om at det skulle være to adskilte bygg, men at de skulle oppføres som ett byggeprosjekt.
Høsten 2014 ble byggestart høytidelig markert med fakkeltog, konsert og taler på byggeplassen, og etter 2 år stod kirken ferdig. 1.søndag i advent 2016 ble kirken vigslet med en fullstappet vigslingsgudstjeneste.

Alterbildet i kirkerommet – «Livets kilde og livets tre»
Alterbildet i kirkerommet er et stort glassmaleri som har to hovedmotiver «Livets kilde» og «Livets tre». Blåfargene er malt slik at man fornemmer en dyp kilde som veller frem fra bunnen av bildet. Oppover i bildet blir nyansene lysere, og etter hvert går de over i himmelfarge. Hele bildet er fylt av et stort tre som strekker grenene sine utover. Dette treet er samtidig formet som et kors, og i sentrum av det er en Kristusfigur. Den er omgitt av 5 røde felter som symboliserer sårmerkene Jesus fikk da han ble korsfestet. Går man nærmere bildet vil man se at mellom alle grenene er det malt små bilder, det er bilder som både henspiller på bibelens fortellinger og på våre hverdagsopplevelser. Bibelens budskap og våre liv veves på en måte sammen mellom grenene på livets tre.
Livets kilde og livets tre er gjennomgående motiver i Bibelen, det er som røde tråder som beskriver viktige sider ved Bibelens budskap:
Fra skapelse til fullendelsen.
Allerede i Bibelens første bok møter vi motivene. 1 Mos 2,6: «Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate.» 1 Mos 2,9: «Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt.» Tilsvarende ser vi det i Bibelens siste bok, som beskriver det evige liv hos Gud. Åp 2,7: «Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.». Åp 22,1 «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.».
Å leve etter Guds vilje
De to motivene brukes også som et bilde på den som lever etter Guds vilje. Salme 1,2-3 «har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.»
Dåpens sakrament
I Johannesevangeliet beskrives nådens kilde. Joh 3,5: Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.»
Jesu frelsesverk Jesus beskriver seg selv som livets kilde. Joh 4,13-14:
«Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Korstreet blir forsoningens sted; treet som gir syndenes forlatelse og gjenoppretter vårt ødelagte Gudsforhold 1
Pet 2,24: «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdig-heten. Ved hans sår ble dere helbredet.»

 

Alterbildet i kapellet
Alterbildet i kapellet er litt annerledes utformet. Det er ikke et glassmaleriet, men det har de samme blåfargene som bildet i kirkerommet. Det er et maleri av et av de eldste fragmenter av bibeltekst som er funnet. En gresk tekst skrevet på papyrus i ca år 200 e.Kr. Ved første øyekast ser man bare dette motivet, men blir man stående en stund foran bildet skimter man etter hvert konturene av en engel formet av lyspunkter som skinner gjennom bildet.
Den strekker vingene ut som om den vil omfavne den som betrakter bildet. Kunstneren er opptatt av at bildet ikke skal foklares, den enkelte betrakter skal selv få tolke opplevelsen av det. Men et fint innsteg kan være å se det i lys av teksten fra Sal 36 som også setter dette i sammenheng med motivet «Livets kilde»

Salme 36,8-10: Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

 

BYGGINGEN AV ROTNES KIRKE

Nittedal menighet tok initiativ til å bygge ny kirke på Rotnes allerede i 1966. I 1984 vedtok menigheten å opprette en stiftelse som skulle arbeide spesielt med kirkesaken. Senere regulerte kommunstyret tomt og gav garanti for lån til første byggetrinn. Imidlertid måtte dette prosjektet stoppes, da den aktuelle tomten måtte tilbakeføres til grunneier på grunn av en tidsklausul.

Ny optimisme
Etter valget i 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Nittedal kommune for perioden 2011-2015 I avtalen står det at 
«tomt til ny kirke i sentrum settes av i kommunedelplan sentrum, reguleres parallelt med kulturhus med planlagt byggestart i 2013. Det er ønskelig å oppnå synergieffekter uten at byggeprosjektene forsinker hverandre, løsningen med tilstøtende bygg som deler noen fellesfunksjoner utredes. Det bør opprettes en referansegruppe bestående av bl.a. representanter fra kulturhusstiftelsen og kirken. Årlig bevilgning til kirken opptrappes til Akershus-gjennomsnitt fra 2013 for å kunne investere i nytt kirkebygg med kommunal lånegaranti».

I 2014 startet byggeprosessen. Kirken er tegnet av L2 arkitekter og oppført av entreprenør JM Norge. De liturgiske møblene er laget av Lars Hole og altertavlen av Thor Lindrupsen.

 

Se bilder fra Vigslingsgudstjenesten >>

Les Vårt Lands artikkel om åpningen av Rotnes kirke >>

 

Se video av byggeprosessen:

Les om at kirketårnet blir heist >>

 

Tilbake